Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Koncept

  1. Startsida
  2. /
  3. Koncept

Familjehemskonsulenten

Familjehemskonsulenten är den samordnande funktionen i familjehemsarbetet. Den håller kontakten med socialtjänsten samt ansvarar för planering av rätt behandlingsinsatser, uppföljningar, återkopplingar och utvärderingar. De handleder, stödjer och utbildar familjehemmet.

Familjehemskonsulenten träffar familjen varje vecka och även den unge och andra aktuella behandlare enligt plan. Och det är alltid samma konsulent, vilket är viktigt för kontinuitet, relationsskapande och uppföljning.

Familjehemskonsulenten har jour dygnet runt, vilket skapar en trygghet för familjehemmet och bättre förutsättningar för att förhindra eventuella sammanbrott.
En och samma familjehemskonsulent är kopplad till ärendet med tillgänglighet 24 timmar per dygn.

För oss är det viktigt att poängtera att det skall vara samma person som är kopplad till eleven och familjehemmet. Detta för att skapa en så god och bärande relation som möjligt. Vi vet med erfarenhet att många barn och ungdomar har blivit svikna av vuxenvärlden och därigenom har svårt att knyta an. Förutsättningarna för att anknytningsprocessen ska bli så gynnsam som möjligt är att de närmaste personerna runt eleven är bestående.

Familjehemskonsulenten handleder och har regelbunden kontakt med familjehemmet och eleven minst en gång per vecka.

Många gånger blir det fler besök beroende på hur det går för eleven och familjen. Av erfarenhet vet vi att början av en placering kan gå mycket bra, den s.k. smekmånaden. Efter en tid då eleven och familjehemmet börjat lära känna varandra är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i det påbörjade relationsarbetet. Det är viktigt att påpeka att kontinuitet skapar trygghet och förtroende som i sin tur främjar relationen.

Familjehemskonsulenten arbetar med att främja elevens relation till sitt biologiska nätverk.

Vi ombesörjer att umgänget fungerar så bra som möjligt och vi bekostar en hemresa per månad. Hur kontakten ska se ut utformas i genomförandeplanen. Vi är väl medvetna om vikten av ett gott samarbete med det biologiska nätverket och hur detta främjar elevens utveckling.

Familjehemskonsulenten har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren, håller i myndighetskontakter samt samordnar övriga behandlingsinsatser.

Familjehemskonsulenten informerar uppdragsgivaren om hur ärendet fortlöper samt lämnar skriftliga rapporter varje månad. Konsulenten ansvarar för att regelbundna och täta uppföljningar görs med alla inblandade. Likaså att snabbt kunna förstärka och kanske förändra planen i syfte att vården och behandlingen ska bli lyckosam, allt i samråd med uppdragsgivaren.

 

En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid, båda om behov finns.

I våra familjehem är en vuxen hemma på heltid då det är viktigt att familjehemmet alltid finns tillgängligt för eleven. Även om eleven exempelvis är på skolan under vissa timmar på dagen, så kan mycket hända som familjehemmet måste vara beredd på.

Vi erbjuder familjehemmet avlastning.

För att våra familjehem ska fungera på bästa sätt kan det vara viktigt med avlastning. Vi försöker att tillmötesgå de behov som uppkommer, i samverkan med uppdragsgivare.

Vi kan erbjuda psykoterapeutisk behandling vid behov.

Det är viktigt att poängtera att det inte behöver vara specifikt en psykoterapeutisk behandling. Den utgår från elevens särskilda behov och möjligheter i samråd med uppdragsgivaren.

Vi har våra egna psykiatriker och psykolog samt tillgång till leg psykoterapeuter.

Eftersom många av våra elever har någon form av diagnos behöver vi barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. Våra läkare och psykologer kan användas till konsultation, utredningar och medicinskt ansvar.