Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Kvalitet

  1. Startsida
  2. /
  3. Kvalitet

Kvalitetsarbete inom Brizads familjehemsvård har sin utgångspunkt i vår värdegrund. Vi menar att, Brizad bygger hållbara relationer genom omsorg, engagemang, värdighet och flexibilitet och skall således genomsyra allt vårt arbete! Kvalitet innebär också att uppfylla kraven från uppdragsgivare, medarbetare och lagstiftare.

Kvalitet och vårt ledningssystem skall vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Brizad lägger stor kraft vid att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och dialog gentemot våra uppdragsgivare och medarbetare och har en strävan att möta upp problem så snart de uppstår.

Ytterst vill vi erbjuda alla barn och ungdomar i Brizads verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också goda resultat.

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Brizad.

Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om Dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Brizad Behandlingskonsult AB org nr 556721-5800, Norra Industrivägen 1B, 824 34 Hudiksvall, ansvarar för behandlingen av personuppgifter.

Ta gärna del av vårt dokument som mer i detalj beskriver vår Personuppgiftshantering. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns under webavsnittet Kontakta oss

Synpunkter

För Brizad är det viktigt att få synpunkter från alla som tar del av vår verksamhet.

Om Du har klagomål eller synpunkter på oss vill vi gärna veta det så att vi kan förbättra oss.

Du kan ringa till vårt kontor tel 0650-595330 eller kontakta oss via detta formulär.

Du kan också vända dig till den myndighet som ansvarar för tillsyn och inspektion av våra verksamheter, IVO – inspektionen för vård och omsorg:
https://www.ivo.se/beratta-for-ivo/

Arbete med avvikelser

Genom våra medarbetare kan vi få syn på vad som behöver förbättras i verksamheten. Vi uppmuntrar därför till en systematisk avvikelserapportering för att se vad som behöver utvärderas och vilka missförhållanden som kan avhjälpas. Samtliga avvikelser dokumenteras och ligger också till grund för riskanalyser, utredningar och förebyggande åtgärder.

Lex Sarah

Varje anställd är skyldig att rapportera enligt Lex Sarah vid upptäckt av missförhållanden eller risk för detta. Rapport kan göras i avvikelsesystemet eller direkt till ansvarig chef. Information om rapporteringsskyldigheten får man vid anställningens början och fortsättningsvis varje år.

Egenkontroll

Brizad utför egenkontroller i olika delar av verksamheten, för att mäta och säkra kvaliteten i de olika processerna.

Kvalitetsenkäter via Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL)

Ansvariga placerare intervjuas på vårt uppdrag , med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av vår verksamhet.

Våra aktiva familjehem intervjuas på samma sätt, anonymt, vilket ger ett bra underlag för samtal om strategier, förhållningssätt och information.

Medarbetarundersökning sker vartannat år med all personal. Fokus är arbetsmiljön.

Verksamhetsrevisioner – Regelbunden granskning av journaler och annan dokumentation.

Visselblåsning

Brizads visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Exempel på vad det kan handla om är olagliga aktiviteter, mutor eller korruption, ekonomisk brottslighet, jäv mm. Systemet ska inte användas för små fall, utan för fall av en viss nivå av seriositet.

Om du har synpunkter eller klagomål kan du rapportera dessa här!

Du som har eller har haft en arbetsrelaterad relation till Brizad kan använda formuläret för visselblåsning via länken nedan. Du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du lämnat verksamheten.

Brizad har valt att använda en extern aktör för att hantera visselblåsningar. Rapporten du skriver hanteras av Wistlerblower Partners som använder sig av specialister för bedömningar av de rapporter som kommer in. Exempel på specialister är advokater, HR experter, psykologer och ekonomiska rådgivare.

När du rapporterar och kommunicerar via Wistlerblower Partner så gör du det helt anonymt och icke spårbart. Ingen kommer att kunna ta reda på vem som gjort anmälan. Om man gör en anmälan via visselblåsning så har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890).

Vid en anmälan kommer du att få en återkoppling från Whistlerblower Partners inom 7 dagar och en utredning av ärendet ska vara klar inom 3 månader. Därefter kommuniceras utredningen med en utsedd kontaktperson på Brizad. Du kan göra en anmälan utifrån en misstanke och utan bevis om oegentligheter, med du behöver lämna uppgifterna i god tro och inte med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelserna är falsk.

Du kan också välja att använda en extern kanal för visselblåsning via Arbetsmiljöverket via länken här!

Vill du använda vår interna kanal för visselblåsning som hanteras av Wistlerblower Partners så gör du det via länken här

Vår policy gällande visselblåsning