Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Verksamhet

  1. Startsida
  2. /
  3. Verksamhet

Brizad behandlingskonsult AB arbetar med konsulentstödd familjehemsvård vilket inkluderar behandlingsinsatser i familjehem. Vi är verksamma sedan 2007 och finns idag i stora delar av Sverige, från Norrbotten till Skåne. Vi som arbetar på Brizad har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Vi är alla socionomer.

Verksamheten riktar sig till individer med mångfasetterad och svår psykosocial problematik i alla åldrar. Våra uppdragsgivare är socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatrin samt rättspsykiatrin. En placering i våra behandlingsfamiljehem kan ses som ett fullgott alternativ till HVB-placeringar och institutionsvård.

Vi har ett etablerat samarbete med specialister såsom psykiatriker, psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Utredningar av olika karaktär kan göras i Brizads regi. Familjehemmets omsorg kompletteras med vårdinsatser som vi anpassar individuellt efter uppdragets karaktär och behov.

 

Teoretisk grund och metod

Vi arbetar för en god matchning tillsammans med uppdragsgivaren för att kunna skräddarsy den placerades behov.

Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk grundsyn med fokus på ett relationsorienterat synsätt som inriktar sig på att utveckla individen och dess förmåga att skapa goda relationer med sin omvärld. Våra familjehem är grunden i behandlingsarbetet. Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

En viktig metod i vårt arbete är den mentaliseringsbaserade teorin, att genom ett vardagspsykologiskt reflekterande öka den placerades samt familjehemmets förståelse för sig själv och andra. Vi hämtar också kunskap och stöd ur teorier som systemteori och modern anknytningsteori.

Brizads alla familjehem handleds regelbundet i att förhålla sig till, samt bemöta den placerade med ett icke-polariserande förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande.
Essensen i nämnda förhållningssätt samt bemötande är att tillförsäkra att varje individ möts just där han eller hon befinner sig. Det icke-polariserande förhållningssättet samt lågaffektiva bemötandet skapar förutsättningar för att den placerade kan/vill acceptera att bo i familjehemmet, vilket är avgörande för att man ska kunna hjälpa den placerade att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.


Behandling i familjehem

Det som idag särskilt benämns som behandlingsfamiljer inom det sociala arbetet är något som vi inom Brizad både tidigare och nu, inkluderar i det kraftigt förstärkta familjehemsarbetet.

För de barn och ungdomar som behöver mer omfattande behandlingsinsatser som komplement till familjehemmet har vi både anställda och kompletterande aktörer med olika former av terapeutisk och behandlande kompetens. Det kan aktualiseras av begäran uppdragsgivare.

Familjehemskonsulenten, familjehemmet, nätverket och den aktuella behandlaren bygger ett nära team runt och i samarbete med den placerade. Planeringen och strukturen ska då följas upp så att man i tid kan möta nya behov som uppstår. Teamet ska säkra upp att de inblandade aktörerna drar åt samma håll, har en öppen kommunikation och skapar den trygga grund som krävs i ett förändringsarbete. Här är också den placerades biologiska nätverk viktigt att inkludera, när så är möjligt.